Năm 2020 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

phuongtruc

Administrator
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
-Công bố thông tin;
-Thông báo mời họp;
-Phiếu đăng ký dự họp/Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020;
-Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
-Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
-Các tờ trình liên quan
 

Đính kèm

Bên trên