Năm 2020 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Bên trên