HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV
2017-10-02 00:00:00
Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Trưởng ban chỉ đạo CPH Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Thalexim) – TNHH MTV, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV như sau:
Xem chi tiết