Đại hội cổ đông lần đầu Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Bình Dương
2016-04-02 07:47:31
Chương trình đại hội bao gồm :
- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa
- Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần
- Bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần
- Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT, trưởng BKS và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS 2016
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Các tài liệu download tại link : http://nuinho.vn/news.php?id=294