Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 (đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 (đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính hợp quý I/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 (đã kiểm toán)
Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý 4 tháng 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Báo cáo tài chính 2017
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Xem thêm