Quan hệ cổ đông

Tài liệu đại hội cổ đông lần đầu
Biên bản đại hội cổ đông lần đầu
Xem thêm