Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3/2019
Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 (đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 (đã kiểm toán)
(23/07/2019 15:30) Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu
(13/06/2019) Công bố thông tin mua lại cổ phiếu
(06/06/2019 16:30) Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu
Báo cáo tài chính hợp quý I/2019
Tài liệu đại hội cổ đông 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 (đã kiểm toán)
(27/03/2019 11:06) Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu
Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT tổ chức đại hội cổ đông 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính quý 4 tháng 2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông báo kết quả đấu giá ngày 3/12/2018
Tài liệu đại hội cổ đông lần đầu
Biên bản đại hội cổ đông lần đầu
Báo cáo tài chính 6 tháng 2018
Nghị Quyết đại hội cổ đông lần đầu
Báo cáo tài chính 2017
Báo báo thoái vốn Công Ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương
Báo báo thoái vốn Công Ty cổ phần nông lâm nghiệp Bình Dương
Quyết định phê duyệt tiêu chí nhà đầu tư chiến lược
Thông tin đấu giá
20171002_20171002 - THALEXIM - 1165 QD-TTg PHE DUYET PA.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - QD 1365 PHE DUYET GIA TRI DN.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BAO CAO KIEM TOAN NN.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BTCT R KT 2016.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - BCTC HN 2016.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BCTC HN 2015.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM -BCTC R KT 2015.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - BCTC NAM 2014.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - GIAY DKKD.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - QUYCHE DG.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - TB BAN DAU GIA.pdf
20171002_20171002 - THALEXIM - BAN CBTT TIENG ANH.PDF
20171002_20171002 - THALEXIM - BAN CBTT TIENG VIET.PDF
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Xem thêm