Báo cáo định kỳ

Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/04/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 27/03/2021
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 02/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 12/03/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 25/02/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 25/02/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 25/02/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 179 tỷ đồng (dương Một trăm bảy mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 01/2021
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 10/02/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 10/02/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 10/02/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 189 tỷ đồng (dương Một trăm tám mươi chín tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 26/01/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 26/01/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 26/01/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 204 tỷ đồng (dương Hai trăm lẻ bốn tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Báo cáo quỹ bình ổn giá - tháng 12/2020
Quyết định giá bán lẻ xăng dầu từ ngày 11/01/2021
Ước tồn Quỹ BOG tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ngày 11/01/2021. Trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 11/01/2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Thalexim là: 211 tỷ đồng (dương Hai trăm mười một tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại mục Báo cáo định kỳ tại website www.thalexim.vn
Công bố điều kiện khai thác bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng
Xem thêm